loadingimg

Wczytuję dane...
regulamin sklepu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

W SKLEPIE INTERNETOWYM

KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS”

(zwany dalej „Regulaminem”)

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS” dostępnym na stronie internetowej ksiegarnia-as.pl

prowadzonym przez

„AS Spółka jawna Aneta Lesińska, Roman Lesiński”

działającą pod adresem:

os. Stalowe 5

31 – 920 Kraków

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000197686

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

numer REGON: 351285166

numer NIP: 6782224098

 

1.  [Definicje]

1.1.         Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła albo zamierza zawrzeć z Przedsiębiorcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS”.

1.2.         Konsument – jest to osoba fizyczna, która dokonuje z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej             działalnością gospodarczą lub zawodową albo która zamierza dokonać takiej czynności za pośrednictwem Sklepu internetowego   KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS” w wyniku zastosowania procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym Regulaminie.

1.3.         Przedsiębiorca – jest to spółka jawna działająca pod firmą „AS Spółka jawna Aneta Lesińska, Roman Lesiński” z adresem: os. Stalowe 5, 31 – 920 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000197686.

1.4.         Sklep internetowy KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS” (dalej również Sklep) – jest to sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę dostępny na stronie internetowej ksiegarnia-as.pl.

1.5.         Strona sklepu - strona internetowa o adresie ksiegarnia-as.pl.

1.6.         Umowa – jest to umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorcą jako sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS” w wyniku zastosowania procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym Regulaminie.

1.7.         Towar – jest to znajdująca się w asortymencie Sklepu książka albo książki, a także artykuł albo artykuły szkolne stanowiące przedmiot Umowy.

 

2.     [Postanowienia ogólne]

2.1.         Właścicielem Towaru jest Przedsiębiorca.

2.2.         Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Przedsiębiorcę na rzecz Kupujących usług drogą elektroniczną, które polegają na umożliwieniu Kupującym zawierania przez Internet Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS”, których cechy oraz ceny podane są na odpowiednich podstronach Sklepu.

2.3.         Przedsiębiorca kieruje swoją ofertę do Kupujących będących Konsumentami, jak i Kupujących będących przedsiębiorcami. Do Kupujących będących przedsiębiorcami nie mają zastosowania te postanowienia Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Kupujących będących Konsumentami.

2.4.         Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie internetowym KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS”,  zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2.5.         Kupujący mogą kontaktować się z Przedsiębiorcą posługując się następującymi danymi kontaktowymi:

2.5.1.  adres przedsiębiorstwa: os. Stalowe 5, 31 – 920 Kraków

2.5.2.  adres poczty elektronicznej: ksiegarniaas@wp.pl

2.5.3.  numer telefonu: + 12 64 42 351

2.5.4.  numer faksu: + 12 64 42 351.

 

3.     [Wymagania techniczne]

3.1.         Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS” jest uzależnione od spełnienia przez Kupującego wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Przedsiębiorca, to jest od:

3.1.1.  posiadania sprawnego połączenia z siecią Internet,

3.1.2.  posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.

 

4.     [Składanie zamówienia i zawarcie umowy]

4.1.         Zamówienia może składać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych – w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

4.2.         Zamówienia składa się za pomocą witryny KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS” działającej na stronie internetowej ksiegarnia-as.pl.

4.3.         Ceny sprzedaży Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

4.4.         Kupującego wiąże cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia przez niego zamówienia.

4.5.         Kupujący zawiera Umowę zgodnie z następującą procedurą:

4.5.1.  Kupujący wybiera Towar spośród pozycji ujętych w witrynie sklepu internetowego KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS” – możliwy jest wybór jednej lub większej liczby sztuk Towaru danego rodzaju;

4.5.2.  Kupujący winien zapoznać się z właściwościami Towaru dokonując jego wyboru – w szczególności poprzez przeczytanie informacji zawartej w witrynie sklepu internetowego KSIĘGARNIA SZKOLNA „AS”, obejmującej: tytuł książki, autora, rok wydania, liczbę stron, format, typ oprawy, streszczenie treści książki oraz fotografię strony tytułowej książki bądź nazwę, opis i fotografię artykułu szkolnego znajdujących się w asortymencie sklepu;

4.5.3.  Kupujący, który zamierza dokonać zakupu określonego Towaru, winien wybrać opcję „Kup teraz”;

4.5.4.  Po dokonaniu wyboru Towaru Kupujący, który zamierza zawrzeć Umowę, winien nacisnąć przycisk „Do kasy”;

4.5.5.  Po wybraniu opcji „Do kasy”, Kupujący uzyskuje informację na temat: wybranego Towaru, ceny jednostkowej sprzedaży oraz liczby zamówionych sztuk Towaru;

4.5.6.  Następnie Kupujący dokonuje wyboru:

4.5.6.1.   sposobu odbioru Towaru, będącego zarazem sposobem dostarczenia Towaru, przy czym przy danym sposobie dostarczenia Towaru podane są również koszty dostarczenia obciążające Kupującego,

4.5.6.2.   sposobu płatności ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów dostarczenia Towaru

oraz podaje dane w postaci: imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail, jak również adresu (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy) jak również uzupełnić pozostałe wymagane pola formularza;

4.5.7.  Kupujący powinien sprawdzić prawidłowość podanych przez siebie danych;

4.5.8.  Przed zawarciem Umowy Kupujący winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia;

4.5.9.  Informacja udzielona przez Przedsiębiorcę w  toku procedury zawarcia Umowy, o których mowa powyżej wraz z kompletnymi danymi i oświadczeniami podanymi przez Kupującego stanowi Formularz zamówienia;

4.5.10.         Kupujący, którzy zamierza zawrzeć Umowę na warunkach określonych w Formularzu zamówienia, winien wybrać opcję „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.6.    Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorcą zostaje zawarta z chwilą wyboru przez Kupującego opcji „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 4.5. powyżej. Wybór opcji „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczny ze zobowiązaniem się Kupującego do realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności obowiązku zapłaty ceny sprzedaży powiększonej o koszty dostarczenia Towaru obciążające Kupującego oraz obowiązku odebrania Towaru wydanego przez Przedsiębiorcę. Do chwili wyboru tej opcji, Kupujący nie jest związany złożonymi oświadczeniami i w każdej chwili może zaniechać procedury składania zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

4.7.    Po dokonaniu wyboru opcji „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący otrzymuje informację o numerze zamówienia. Na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia Umowy ze wskazaniem jej numeru.

4.8.    Dane adresowe oznaczone przez Kupującego zgodnie z ust. 4.5.6. powyżej są zarazem danymi, pod które nastąpi dostarczenie Towaru przez Przedsiębiorcę – jeśli dostarczenie ma nastąpić przesyłką.

 

5.     [Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę]

5.1.    Świadczenie Przedsiębiorcy po zawarciu Umowy polega na dostarczeniu Kupującemu zakupionego Towaru.

5.2.    Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia – w wykonaniu zawartej Umowy – Towaru wolnego od wad.

5.3.    Czasem realizacji zamówienia jest czas od dnia uznania rachunku bankowego Przedsiębiorcy sumą przedpłaty do dnia dostarczenia Towaru Kupującemu.

5.4.    Za dzień dostarczenia Towaru Kupującemu przyjmuje się:

5.4.1.  w razie przesłania Towaru kurierem – dzień, w którym produkt został dostarczony pod podany przez Kupującego adres,

5.4.2.  w razie dostarczenia Towaru do wybranego przez Kupującego punktu Sprzedaży – dzień dostarczenia Towaru do tego punktu, pod warunkiem, że Kupujący miał tego dnia możliwość odbioru Towaru.

5.5.    Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Towaru, przy czym nie przekracza 14 dni.

5.6.    Jeżeli Przedsiębiorca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym Kupującego w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy. W takim przypadku Przedsiębiorca zwraca całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

5.7.    Dostarczenie zakupionego przez Kupującego Towaru odbywa się wedle jego wyboru:

5.7.1.  przesyłką kurierską,

5.7.2.  listem poleconym priorytetowym,

5.7.3.  listem poleconym ekonomicznym ,

5.7.4.  usługą „Paczka 48” realizowaną przez Pocztę Polską S.A.,

5.7.5.  usługą „Paczka48” realizowaną przez Pocztę Polską S.A. – do wybranego przez Kupującego punktu sprzedaży Przedsiębiorcy,

5.7.6.  przesyłką dostarczaną do paczkomatu.

 

6.     [Sposób i termin zapłaty]

6.1.            Zapłata ceny zakupionego Towaru następuje w formie przedpłaty – przed wydaniem Towaru Kupującemu - przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy.

6.2.            Kupujący dokonuje płatności łącznie tytułem ceny zakupionego Towaru oraz tytułem kosztów jego dostarczenia – jeśli wybrał sposób dostarczenia związany z poniesieniem kosztów. Kupujący dokonuje płatności wskazując numer zamówienia.

 

7.     [Wydanie produktu]

7.1.         Wydanie dostarczonego Kupującemu Towaru następuje:

7.1.1.  do rąk własnych Kupującego,

7.1.2.  do rąk osoby legitymującej się pisemnym upoważnieniem do odbioru podpisanym przez Kupującego – upoważnienie winno wskazywać w szczególności numer zamówienia oraz imię, nazwisko osoby upoważnionej do odbioru.

7.2.            Z chwilą wydania Towaru Kupującemu bądź osobie przez niego upoważnionej, na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

 

8.     [Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy]

8.1.            Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

8.2.            Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, kiedy Konsument lub wskazana przez niego osoba (inna niż przewoźnik dostarczający Towar) objął Towar w posiadanie.

8.3.            Jeżeli na podstawie zawartej Umowy, Przedsiębiorca dostarcza Konsumentowi wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy termin od dnia objęcia przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby (innej niż przewoźnik) w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części.

8.4.            Konsument może odstąpić od Umowy, składając Przedsiębiorcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

8.5.            Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Przedsiębiorcy: AS Spółka jawna Aneta Lesińska, Roman Lesiński, os. Stalowe 5, 31 – 920 Kraków.

8.6.            Niezwłocznie po otrzymaniu przez Przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy, na podany przez Konsumenta przy składaniu zamówienia adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania tegoż oświadczenia przez Przedsiębiorcę.

8.7.            Przedsiębiorca nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną.

8.8.            W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą.

8.9.            Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar.

8.10.       W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni o dnia, w którym Konsument poinformował Przedsiębiorcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

8.11.       Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w ust. 8.10. Regulaminu, do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Przedsiębiorcy przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.12.       Konsument, który odstępuje od Umowy nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem:

8.12.1.           bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru,

8.12.2.          wybrania przez Konsumenta, po odstąpieniu od Umowy, sposobu zwrotu Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę – Przedsiębiorca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem Towaru.

8.13.       Konsument, który odstępuje od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.14.       Art. 35 ustawy o prawach konsumenta o obowiązku zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy i art. 38 tej ustawy o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy nie znajdują zastosowania.

 

9.     [Odpowiedzialność Przedsiębiorcy za wady Towaru. Procedura reklamacyjna]

9.1.            Zgodnie z art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

9.2.            Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową. W szczególności Towar jest niezgodny z Umową, jeżeli:

9.2.1.  nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

9.2.2.  nie ma właściwości, o których istnieniu Przedsiębiorca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

9.2.3.  nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Przedsiębiorcę przy zawarciu Umowy, a Przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

9.2.4.  został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

9.3.            Wada prawna istnieje jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

9.4.            Przedsiębiorca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.

9.5.            Szczegółowa regulacja odpowiedzialności Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne została zawarta w art. 556 – 576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

9.6.            Konsument zgłasza wystąpienie wady Towaru poprzez złożenie reklamacji.

9.7.            Reklamację Rzeczy można składać w szczególności pisemnie na adres: AS Spółka jawna Aneta Lesińska, Roman Lesiński, os. Stalowe 5, 31 – 920 Kraków, bądź bezpośrednio w punktach sprzedaży Przedsiębiorcy. Wraz z reklamacją, Konsument powinien przesłać Towar, którego reklamacja dotyczy – Przedsiębiorca zwraca niezwłocznie koszt wysyłki Towaru podlegającego reklamacji.

9.8.            W reklamacji Konsument powinien:

9.8.1.  podać rodzaj niezgodności Towaru z Umową oraz w miarę możliwości opisać stwierdzoną niezgodność,

9.8.2.  podać adres do doręczeń lub adres e-mail, pod który Przedsiębiorca winien wysłać odpowiedź na reklamację – w braku tego adresu, odpowiedź na reklamację jest wysyłana pod adres, z którego nastąpiło wysłanie reklamacji,

9.8.3.  wskazać z jakiego uprawnienia – z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne – zamierza skorzystać.

9.9.            Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

9.10.       Jeżeli odpowiedź w sprawie reklamacji nie zostanie wysłana do Konsumenta przed upływem 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przedsiębiorcę, uważa się, że Przedsiębiorca uwzględnił reklamację.

9.11.       W odpowiedzi w sprawie reklamacji Przedsiębiorca wskazuje, czy reklamację uwzględnił, podaje podstawę faktyczną rozstrzygnięcia dotyczącego zgłoszonej reklamacji, a w razie uwzględnienia reklamacji – również rodzaj świadczenia należnego Konsumentowi w związku z wadą Towaru, chyba że Konsument dokonał wiążącego Przedsiębiorcę wyboru uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

 

10.   [Ochrona danych osobowych]

10.1.       Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia, udostępnia swoje dane osobowe Przedsiębiorcy, który jest administratorem udostępnionych danych osobowych.

10.2.       Przekazane dane osobowe wykorzystuje się wyłącznie do realizacji zawartych Umów sprzedaży na podstawie Formularza zamówienia złożonego przez Kupującego. Jeżeli Kupujący w sposób jednoznaczny wyrazi na to zgodę, wykorzystuje się je także w celach marketingowych i reklamowych, oraz w celach statystycznych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez administratora danych osobowych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednocześnie oświadcza, iż został o powyższym poinformowany.

10.3.       Powierzone dane osobowe są przechowywane przez administratora przy zachowaniu reguł i zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

10.4.       Kupujący wyraża zgodę na zapis cookies w swoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, za pośrednictwem którego korzysta on ze strony Sklepu.

 

11.  [Pozasądowe procedury rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur]

11.1.       Konsument jest uprawniony do wystąpienia do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Przedsiębiorcą w trybie przepisu art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.

11.2.       Konsument ma również możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu będącego następstwem zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

11.3.       Konsument jest także uprawniony do zwrócenia się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów celem uzyskania bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów jak również celem wystąpienia w jego imieniu do przedsiębiorcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz Konsumenta oraz wstępować, za jego zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów Konsumenta na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

11.4.       Poza procedurami określonymi w punktach 11.1. – 11.3. powyżej nie przewiduje się pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.5.       Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

12.  [Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy]

12.1.       Kupujący nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy z Przedsiębiorcą, oprócz normalnych kosztów wynikających w szczególności z opłat ciążących na Kupującym z tytułu umowy z podmiotem zapewniającym dostęp do sieci Internet.

 

13.  [Sposób utrwalania treści zawieranej Umowy]

13.1.       Treść zawieranej Umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Przedsiębiorcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.

 

14.  [Zmiana Regulaminu]

14.1.       Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

14.2.       W stosunku do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie znajduje Regulamin w wersji obowiązującej w dacie zawarcia Umowy, chyba, że Przedsiębiorca – zmieniając Regulamin – złoży odmienne zastrzeżenie, a jednocześnie wprowadzona zmiana jest korzystniejsza dla Konsumenta niż zmieniane postanowienie Regulaminu.

 

15.  [Postanowienia końcowe]

15.1.       Strony Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony Sklepu zobowiązują się do podjęcia prób polubownego rozstrzygnięcia sporu, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania sądowego.

15.2.       W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się, na podstawie art. 6 Konwencji, stosowanie Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

15.3.       Kupujący nie jest zobowiązany do składania kaucji ani do udzielenia innych gwarancji finansowych.

15.4.       Przedsiębiorca nie jest związany jakimkolwiek kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

15.5.       Zakupiony Towar– oprócz odpowiedzialności Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne – nie jest objęty gwarancją.

15.6.       Przedsiębiorca nie świadczy na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług posprzedażnych.

15.7.       Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

15.8.       W związku z charakterem działalności Przedsiębiorcy, która polega na sprzedaży książek i artykułów szkolnych, Przedsiębiorca nie podaje informacji na temat:

15.8.1.          funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,

15.8.2.          mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

________________________________­­­______, dnia ___________________ ­­­­

(miejscowość)                                               (data)                   

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

    (imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

 

 AS Spółka jawna Aneta Lesińska,         

 Roman Lesiński                                        

 os. Stalowe 5                                                

 31-920 Kraków                                           

 fax: + 12 64 42 351                                                 

                e-mail: ksiegarniaas@wp.pl                                 

                                               

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy nr __________________, zawartej w dniu ___________________ r., dotyczącej sprzedaży następującego towaru:

____________________________________________________________________________________________________,

dostarczonego mi w dniu ____________________ r.

 

 

 

__________________________________________­­­­_____

(podpis konsumenta)